stop

Přihláška SwingJméno*
Příjmení*
Titul
 
Datum narození*
Rodné číslo/ váš VARIABILNÍ SYMBOL*
Státní občanství*
 
Ulice, číslo domu*
Město, obec*
PSČ*
 
Email*
Telefon*
 
Kategorie*
Váš aktuální HCP
 
Název součastného domovského klubu
 
Kde jste se o nás dozvěděli?
 

Žadatel o členství v Loreta Golf Club Pyšely svým podpisem stvrzuje, že se důkladně seznámil se Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.
Souhlasím s tím, že Loreta Golf Club Pyšely je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence
České golfové federace a příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV.