stop
 

Místní pravidla Loreta Golf Clubu Pyšely

 

Kodex chování (Pravidlo 1.2) hráče a návštěvníka

Prosíme, dodržujte tyto obecné zásady Kodexu chování:

1.      Respektujte pokyny Recepce, Startéra, Marshala, zaměstnanců LGCPY a v případě turnajů i členů Soutěžního výboru a ředitele turnaje.

2.      Dodržujte svižné tempo hry (Prav 5.6b), nejhůře dle časů na jamkách vypsaných ve Scorecard.

a.      Doporučuje se, aby hráči umožnili předejití rychlejší skupině.

b.      V případě pochybností o možnosti nalezení odehraného míče hrajte Provizorní míč (Prav 18.3)

c.      Na jamce 9. používejte Drop Zonu

3.      Na cvičném odpališti (Driving Range) dodržujte bezpečnost a neodpalujte přes ochranné sítě

4.      Neodhazujte nedopalky na zem, neprovádějte cvičné švihy na Odpalištích, vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo, zarovnejte stopy v Bunkrech a opravujte pitch marky po dopadu míče na Jamkovištích

5.      Chovejte se ohleduplně k mladým stromkům (viz Místní Pravidlo) i k celému hřišti a spoluhráčům

6.      Snažte se hřiště opustit v lepším stavu, než jak jste jej našli

7.      Při používání elektrických golfových vozíků (golf carts) respektujte značky usměrňující jejich provoz, zejména v okolí jamkovišť a  jezděte s nimi pouze po ferveji, asfaltových cestách a mimo roughy!

8.      Nevstupujte do Oblastí se zákazem hry.

9.      Seznamte se a respektujte Provozní řád Loreta Golf Clubu Pyšely

V případě porušení Kodexu chování v bodech 1. – 7. bude hráč v turnaji potrestán Všeobecným trestem (ztráta jamky ve hře na jamky, dvě trestné rány ve hře na rány).

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

V případě opakovaného porušení Kodexu chování v bodech 1. – 7.  a v případě porušení bodů 8. a 9. bude hráč vyloučen ze hry.

Místní pravidla

Hranice hřiště (Pravidlo 2.1)

Hranice hřiště je tvořena spojnicí vnitřních bodů kůlů elektrického ohradníku a kolíků s bílým vrškem.

Všechny cesty tvořené zámkovou dlažbou, dlážděná plocha okolo Club House, plocha terasy, a to i terasy v prvním patře jsou mimo hřiště.

Hranicí hřiště je také pravá hrana cesty (směrem od Club House) procházející mezi jamkou č. 1 a Driving Range. Bílé kolíky u cesty Hranici hřiště pouze označují.

Vnitřní aut: Při hře 14. jamky vyznačují bílé kolíky po levé straně vnitřní out. Tento vnitřní out platí pouze pro hru na jamce č. 14.

 

 

Oblasti se zákazem hry (Prav 16.1f a 17.1e)

Oblasti se zákazem hry jsou značeny spojnicí vnějších bodů dřevěných kolíků s kombinovaným červeným a černým vrškem. Vstup do této oblasti (i pro hledání míče) nebo hra z této oblasti jsou zakázány Provozním řádem. Kolíky a provazy označující Oblasti se zákazem hry mají charakter Nepohyblivé závady ve smyslu Pravidla 16.1.

Tato oblast má charakter červené trestné oblasti (červeno-černý vršek) a hráč MUSÍ postupovat dle Pravidla 17.1.

Na jamce č. 9 je na ferveji vpravo u Oblasti se zákazem hry umístěna Drop Zona, která rozšiřuje možnosti pro řešení míče v Trestné oblasti (Oblasti se zákazem hry v tomto případě) dle Pravidla 17.1.

Závady

Solitérní kameny v Poli a kůly vymezující cestu napříč jamkami 4., 5. a 6 jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 16.1.).

Okopy okolo mladých stromků jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 16.1.).

Všechny cesty, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají umělý povrch, umožňují úlevu dle Pravidla 16.1, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru.

Za součást cesty se považuje také přiměřeně široký pás podle okrajů, kde je hlína promísena se štěrkem.

Kolíky označující vzdálenosti, označení Oblasti se zákazem hry, reklamní panely kolem Odpaliště jamky č 7 a veškeré (proti bouřkové přístřešky, lavičky, označení jamek) stavby, toalety a příslušenství Hřiště rozmístěné po Hřišti jsou pevně spojeny s podložkou a mají charakter Nepohyblivé závady ve smyslu Pravidla 16.1.

Ochrana mladých stromků

Ochrana mladých stromků se vztahuje na stromky označené modrou stužkou.

Takové stromky a keře jsou považovány za Oblast se zákazem hry. Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 16.1. (Nepohyblivá závada).

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky;

Hra na rány – všeobecný trest, tj. dvě trestné rány.

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Nerespektování Provozního řádu a vstup do Oblasti se zákazem hry má za následek vyloučení ze hry.