stop
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

“Vyhrajte roční členství SWING PLUS na rok 2020 v hodnotě 3 990 Kč”

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.     1.1.  Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané “ Vyhrajte roční členství SWING PLUS na rok 2020“​ (dále též jen „soutěž“) pořádané společnosti Loreta Golf Club Pyšely, se sídlem Šibeniční 520, 251 67 Pyšely, IČ: 22759816 (dále jen „Pořadatel“). 

2.     1.2.  Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím sociální́ sítě Instagram umístěné na internetové adrese www.instagram.com (dále jen „sociální síť Instagram“), jež je provozována společností Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko (dále jen „Facebook Ireland Limited“). 

3.     1.3.  Tato úplná a závazná pravidla upravující podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“)

2.     TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

1.     2.1.  Soutěž se uskuteční v termínu od 16. 10. 2019 do 31. 10. 2019 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) na území České republiky. 

2.     2.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže. 

3.     ÚČAST V SOUTĚŽI 

1.     3.1.  Účast v soutěži je dobrovolná. 

2.     3.2.  Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce. 

3.     3.3.  Soutěžícím může být jen fyzická osoba: 

1.     3.3.1.  starší 15 let s adresou na území České republiky, která splní soutěžní úkol dle čl. 4.2, 

2.     3.3.2.  která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Organizátorovi, či licenčnímu partnerovi. 

3.5. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen soutěžící, který zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje pravá anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy Pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. 

4.     PRŮBĚH SOUTĚŽE 

1.     4.1.  K zapojení se do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a veřejný profil na sociální síti Instagram (dále jen „IG“). 

2.     4.2.  Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že označí do komentáře svého golfového kamaráda 

3.     4.3.  Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Instagramu do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen. 

4.     4.4.  Účast v Soutěži prostřednictvím více IG účtů jednoho soutěžícího je zakázána a bude mít za následek vyřazení všech profilů soutěžícího z účasti v Soutěži. 

5.     4.5.  Soutěžící musí po celou dobu trvání soutěže splňovat veškeré podmínky použití sociální sítě Instagram (dále jen „uživatelské podmínky“). Pořadatel může vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož chování porušuje uživatelské podmínky. 

6.     4.6.  Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím končí jeho účast v soutěži. 

5.     VÝHRA, VÝHERCI 

1.     5.1.  Výhru v Soutěži představuje roční členství SWING PLUS na rok 2020 (​dále jen „Výhry“). 

2.     5.2.  Výhru v Soutěži získá Soutěžící vybraný z řad Pořadatele.

3.     5.3.  Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nebo veřejným komentářem pod jeho Soutěžním příspěvkem na Instagramu, s výzvou k poskytnutí údajů. 
 

            6. OSOBNÍ ÚDAJE 

1.     6.1.  Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem Soutěžícího do Soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, uživatelské jméno na síti Instagram, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace Soutěže, zejména za účelem prověření účasti Soutěžícího v Soutěži a dodržování těchto Pravidel, vyhodnocení Soutěže, výběru výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher. 

2.     6.2.  Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito Pravidly. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

3.     6.3.  Veškeré osobní údaje Soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení Soutěže. 

4.     6.4.  Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro Pořadatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, zejména prostřednictvím Organizátora a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Instagram společnosti Facebook Ireland Ltd. 

5.     6.5.  Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Pořadatele nebo Organizátora soutěže. 

6.     6.6.  Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce osobních údajů potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz). 

7.     6.7.  Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: soukromi@followbubble.com. 

8.     6.8.  Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Instagram budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Instagram uživatelský účet. Pořadatel ani Organizátor v takovém případě nejsou jakkoliv 

schopni ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sítě Instagram (​www.instagram.com)​. 

           7. DALŠÍ USTANOVENÍ 

1.     7.1.  Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na sociální síti Facebook. 

2.     7.2.  Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

3.     7.3.  Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

4.     7.4.  Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem. 

5.     7.5.  Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže, Pravidla sociální sítě Facebook či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

6.     7.6.  Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody. 

7.     7.7.  Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Každý Soutěžící zapojením do Soutěže osvobozuje tyto společnosti od všech závazků s ní souvisejících. Tato společnost také neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty Soutěžících. 

8.     7.8.  Datum vydání Pravidel: 16. 10. 2019, Loreta Golf Club Pyšely