MÍSTNÍ PRAVIDLA, Pr. řád

Místní pravidla

Kodex chování (Pravidlo 1.2) hráče a návštěvníka

Prosíme, dodržujte tyto obecné zásady Kodexu chování:

1.      Respektujte pokyny Recepce, Startéra, Marshala, zaměstnanců LGCPY a v případě turnajů i členů Soutěžního výboru a ředitele turnaje.

2.      Dodržujte svižné tempo hry (Prav 5.6b), nejhůře dle časů na jamkách vypsaných ve Scorecard.

a.      Doporučuje se, aby hráči umožnili předejití rychlejší skupině.

b.      V případě pochybností o možnosti nalezení odehraného míče hrajte Provizorní míč (Prav 18.3)

c.      Na jamce 9. používejte Drop Zonu

3.      Na cvičném odpališti (Driving Range) dodržujte bezpečnost a neodpalujte přes ochranné sítě

4.      Neodhazujte nedopalky na zem, neprovádějte cvičné švihy na Odpalištích, vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo, zarovnejte stopy v Bunkrech a opravujte pitch marky po dopadu míče na Jamkovištích

5.      Chovejte se ohleduplně k mladým stromkům (viz Místní Pravidlo) i k celému hřišti a spoluhráčům

6.      Snažte se hřiště opustit v lepším stavu, než jak jste jej našli

7.      Při používání elektrických golfových vozíků (golf carts) respektujte značky usměrňující jejich provoz, zejména v okolí jamkovišť a  jezděte s nimi pouze po ferveji, asfaltových cestách a mimo roughy!

8.      Nevstupujte do Oblastí se zákazem hry.

9.      Seznamte se a respektujte Provozní řád Loreta Golf Clubu Pyšely

V případě porušení Kodexu chování v bodech 1. – 7. bude hráč v turnaji potrestán Všeobecným trestem (ztráta jamky ve hře na jamky, dvě trestné rány ve hře na rány).

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

V případě opakovaného porušení Kodexu chování v bodech 1. – 7.  a v případě porušení bodů 8. a 9. bude hráč vyloučen ze hry.

Místní pravidla

Hranice hřiště (Pravidlo 2.1)

Hranice hřiště je tvořena spojnicí vnitřních bodů kůlů elektrického ohradníku a kolíků s bílým vrškem.

Všechny cesty tvořené zámkovou dlažbou, dlážděná plocha okolo Club House, plocha terasy, a to i terasy v prvním patře jsou mimo hřiště.

Hranicí hřiště je také pravá hrana cesty (směrem od Club House) procházející mezi jamkou č. 1 a Driving Range. Bílé kolíky u cesty Hranici hřiště pouze označují.

Vnitřní aut: Při hře 14. jamky vyznačují bílé kolíky po levé straně vnitřní out. Tento vnitřní out platí pouze pro hru na jamce č. 14.

 

 

Oblasti se zákazem hry (Prav 16.1f a 17.1e)

Oblasti se zákazem hry jsou značeny spojnicí vnějších bodů dřevěných kolíků s kombinovaným červeným a černým vrškem. Vstup do této oblasti (i pro hledání míče) nebo hra z této oblasti jsou zakázány Provozním řádem. Kolíky a provazy označující Oblasti se zákazem hry mají charakter Nepohyblivé závady ve smyslu Pravidla 16.1.

Tato oblast má charakter červené trestné oblasti (červeno-černý vršek) a hráč MUSÍ postupovat dle Pravidla 17.1.

Na jamce č. 9 je na ferveji vpravo u Oblasti se zákazem hry umístěna Drop Zona, která rozšiřuje možnosti pro řešení míče v Trestné oblasti (Oblasti se zákazem hry v tomto případě) dle Pravidla 17.1.

Závady

Solitérní kameny v Poli a kůly vymezující cestu napříč jamkami 4., 5. a 6 jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 16.1.).

Okopy okolo mladých stromků jsou Nepohyblivé závady (ve smyslu Pravidla 16.1.).

Všechny cesty, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají umělý povrch, umožňují úlevu dle Pravidla 16.1, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru.

Za součást cesty se považuje také přiměřeně široký pás podle okrajů, kde je hlína promísena se štěrkem.

Kolíky označující vzdálenosti, označení Oblasti se zákazem hry, reklamní panely kolem Odpaliště jamky č 7 a veškeré (proti bouřkové přístřešky, lavičky, označení jamek) stavby, toalety a příslušenství Hřiště rozmístěné po Hřišti jsou pevně spojeny s podložkou a mají charakter Nepohyblivé závady ve smyslu Pravidla 16.1.

Ochrana mladých stromků

Ochrana mladých stromků se vztahuje na stromky označené modrou stužkou.

Takové stromky a keře jsou považovány za Oblast se zákazem hry. Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 16.1. (Nepohyblivá závada).

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky;

Hra na rány – všeobecný trest, tj. dvě trestné rány.

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Nerespektování Provozního řádu a vstup do Oblasti se zákazem hry má za následek vyloučení ze hry.

Provozní řád

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozní řád jednoznačně stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového resortu.

1.2. Hřištěm se rozumí 18-ti jamkové hřiště, (tj. odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), driving range, cvičné plochy (putting a chipping greeny) a odpočinková místa hřiště. K areálu resortu dále vedle uvedeného hřiště patří parkovací místa, klubovna s přilehlými objekty, hlavní vjezd do areálu a přístupové cesty.

1.3. Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele.

1.4. Provozovatelem se zde rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz golfového hřiště.

1.5. Tento Provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem areálu golfového resortu. Každý svým vstupem do areálu golfového resortu vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu.

1.6. Pojem Provozní řád je totožný s pojmem Návštěvní řád.

1.7. Hráčům je povolen vstup na hřiště ve vhodném golfovém oblečení respektujícím obecné a místní zvyklosti. Golfové boty nesmí mít kovové hroty – spikes.

 

2. Klubovna

 

2.1. V klubovně je zakázáno kouření. V ostatních prostorách je kouření zakázáno tam, kde provozovatel umístil zákazovou značku vyjadřující zákaz kouření.

2.2. Do klubovny není povolen vstup s golfovým vozíkem.

 

3. Vstup na hřiště

 

3.1. Vstup na 18-ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Každý hráč je povinen před zahájením hry se nejprve nahlásit na recepci hřiště. Poplatky se hradí zásadně před hrou. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem. Provozovatel má právo Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta.

3.2. Pokud hráčem je cizí státní příslušník nebo český státní příslušník, pobývající dlouhodobě v cizině, může být vpuštěn do hry i bez prokázání se HCP nebo zelenou kartou. V případě, že maršál nebo manažer hřiště posoudí nezpůsobilost hráče ke hře, je oprávněn hráče vykázat ze hřiště. V takovém případě má hráč nárok na vrácení 50% ceny fee.

3.3. Obsluha hřiště si zaznamená data hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a 

doplňků, osobní data hráče získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb a to v rozsahu nezbytném pro identifikaci hráče.

3.4. Hráč je povinen se po celou dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za hru, členové klubu se prokazují platným členským průkazem. V opačném případě může být hráč vyloučen ze hry a vykázán z areálu hřiště.

3.5. Provozní doba hřiště, klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny určuje manažer hřiště a jsou vyvěšeny na recepci, případně na webových stránkách hřiště.

3.6. Hráč a doprovod hráče vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti i v jeho okolí. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

3.7. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce.

3.8 Děti mladší 14-ti let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby (výjimku tvoří turnaje).

3.9. Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání jiných než vlastních golfových míčů na hřišti. Je zapovězen vstup na dopadovou plochu drivingu. Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.

3.10. Pro hráče i návštěvníky platí přísný zákaz vstupu do Oblastí se zákazem hry.

3.11. Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na hřiště. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách.

                            

4. Povinnosti hráčů a návštěvníků

 

4.1. Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky ani osoby a zvířata mimo hranice areálu.

4.2. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marschallů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule na hřišti.

4.3. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu hřiště probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí úrazu zásahem golfového míče. V případě nedodržení pokynů na výstražných cedulích, či zveřejněných v Provozním řádu, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka.

4.4. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etiky a místní pravidla. Při jejich porušení mohou být ze hry vyloučeni bez náhrady.

4.5. Při hře na vzdálenost kam hráč nevidí nebo má zhoršený výhled nebo jsou před ním a v jeho dosahu hry další účastníci, je povinen se přesvědčit, zda jeho počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat. Žádáme hráče, aby v zájmu plynulé hry hráli svižně a v tempu. Časové normy hry jsou znázorněny ve scorecard.

4.6. Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi).

4.7. K výuce golfu jsou na tomto resortu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového klubu.

4.8. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.

4.9. Pro nácvik golfové hry na drivig range používá hráč DR míče, pro nácvik hry na chipping greenu, pitching greenu a putting greenu používá hráč míče vlastní. Platí zákaz hry na hřišti s DR míči a zákaz odnášení DR míčů z areálu.

4.10. Hráči nesmí své okolí obtěžovat nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.

4.11. Celý prostor je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku provozovatele. K záznamům kamer mají přístup pouze provozovatelem zmocnění zaměstnanci.

 

5. Další ustanovení

 

5.1. Na písčitých plochách hřiště je pohyb osob mimo údržbu zakázán. Ve vodních nádržích hřiště je zakázáno koupání a rybaření.

5.2. V celém areálu je zakázáno nechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru.

Je přísně zakázáno ponechávat děti na dětském hřišti bez dozoru.

5.3. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu resortu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na terasu a do klubovny je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků klubovny.

5.4. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení je návštěvníkům zakázáno.

5.5. V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.

5.6. Parkování vozidel návštěvníků hřiště je povoleno na místech k tomuto účelu určených. Provozovatel neodpovídá za zaparkovaná vozidla ani věci v nich zanechané, k uskladnění věcí používejte výhradně skříňky v šatně klubovny. Skříňky jsou určeny pouze k uskladnění civilního oděvu a případně běžných osobních věcí, jež si návštěvník nemůže nechat při hře při sobě, v žádném případě však k uskladnění cenností či jiných předmětů vyšší hodnoty, jež nejsou běžně nošeny. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či zničení cenností či jiných předmětů vyšší hodnoty dle věty předchozí. 

5.7. Z areálu golfového resortu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

5.8. Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které způsobí svojí činností.

5.9. Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.

5.10. Vulgární chování vůči marschallům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového resortu.

5.11. Návštěvníci golfového resortu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele hřiště a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. V případě porušení tohoto provozního řádu, soutěžního řádu ČGF, hendikepového řádu ČGF, podmínek soutěží, pravidel golfu nebo obecně přijatých zásad golfovém hry může být příslušná osoba vykázána z areálu golfového resortu bez možnosti náhrady uhrazeného hracího či jiného poplatku.

5.12. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového resortu.

5.13. Manažer hřiště, bezpečnostní pracovníci i provozovatel resortu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu golfového resortu, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.

5.14. Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště.

5.15. Hráči a návštěvníci užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze, na recepci nebo některé z odpovědných osob.

5.16. Provozovatel nezodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu.

 

6. Bezpečnostní opatření

 

6.1. V případě bouřky (i hrozící) jsou hráči a návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru nebo cvičení, a urychleně se přesunout do klubovny. Návštěvníci jsou povinni okamžitě přerušit hru též v případě, že zazní zvukový signál sirény.

6.2 Návštěvník je všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození hřiště či jiného majetku provozovatele bezodkladně ohlásit provozovateli. 6.2. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

6.3. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti i v jeho okolí. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

7. Provozní řád golfových vozíků – buggy

Při zapůjčení buggy na hřišti Loreta Golf Clubu Pyšely je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

7.1   Minimální věk hráče/řidiče 18 let.

7.2   Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek

7.3   Počet osob ve vozíku – maximálně 2 osoby.

7.4   Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po asfaltových cestách nebo po fairwayích. Na jamkách s parem 3 pouze po asfaltových cestách.

7.5   Hráči/řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.

7.6   Není-li v blízkosti greenu cesta pro buggy, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 30 metrů od jednotlivých greenů.

7.7   Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.

7.8   Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci.

7.9   Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy.

7.10 Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci a opatřit buggy visačkou označující uhrazení poplatku.

7.11 Hráč/řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na stejném místě, kde byla buggy zapůjčena.

7.12 Hráč/řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.

7.13 Při porušení bodů 7.1 až 7.12 bude hráči/řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady

7.14 Provoz soukromých buggy členů na hřišti a v areálu golfového rezortu upravuje směrnice Loreta Invest a.s. č. 1/2020.
 

8. Účinnost

 

8.1. Tento Provozní řád golfového resortu je účinný od 17. 2. 2020

 

V Pyšelích dne 17.2.2020          

Martin Křížek

místopředseda představenstva Loreta invest a.s.
Číslo Provozovny : 1009647296

Často se ptáte, zda se Vám nestane, že vstoupíte do klubu a o víkendu se kvůli komerčním turnajům nedostanete na hřiště. Jsme si vědomi, že ne všichni z Vás mají možnost trávit na golfu pouze všední dny. Chcete-li trávit víkend na golfu s rodinou, je naší snahou vyjít Vám v tomto maximálně vstříc. Garantujeme Vám proto, že si na hřišti o víkendu zahrajete.

  • Neděle je členským dnem na Loretě
  • Nedělní hrací časy budou přednostně nabídnuty členům Premium a jejich hostům a to do 17 h ve čtvrtek
  • V neděli nejsou hrací časy prodávány pro účely pořádání komerčních turnajů
  • V případě, že se na Loretě koná komerční turnaj (pronájem hřiště mimo neděli), budou případné volné hrací časy před začátkem a po ukončení turnaje, primárně nabídnuty členům Premium
  • Menší golfové turnaje (20-60 hráčů) startujeme jen postupným startem z jamky č.1 a ve většině případů v 10:00, aby měli členové možnost hry před i po turnaji. Obsazujeme tak turnaji nejméně žádané časy v rámci daného dne.